AGB

Ogólne warunki handlowe firmy ThermoDyn Produktion & Handel Kern

ThermoDyn Produktion & Handel Kern
Roßmoos 20
D – 87629 Füssen-Weißensee
Mail: info@thermodyn.de

Klient jest proszony o uważne zapoznanie się niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

1. Ważność warunków

Partnerem umownym jest firma ThermoDyn Produktion & Handel Kern (zwanym dalej ThermoDyn) z siedzibą przy ulicy Roßmoos 20 w 87629 Füssen, Niemcy.
Poniższe warunki mają zastosowanie wyłącznie do przygotowanych przez ThemoDyn ofert oraz zawartych umów sprzedaży. Odmienne uregulowania lub warunki Kupującego wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

2. Zawarcie umowy

Prezentowane oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Oferty przedstawione przez ThermoDyn mają być traktowane jako zaproszenie do składania zamówienia przez Kupującego.
Zamówienie traktowane jest jako złożone przez Kupującego i przyjęte przez ThermoDyn, gdy zostanie pisemnie potwierdzone lub zrealizowane niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni roboczych) po wpłynięciu zamówienia.
Przy czym nie ma znaczenia czy Kupujący zlecił zamówienia w formie pisemnej czy ustnej.

Uzgodnione ceny są cenami netto, do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT oraz wszelkie powiązane koszty transportu i opakowania.
W razie wątpliwości podstawą treści umowy jest potwierdzenie zamówienia przez ThermoDyn, a w przypadku braku takiego potwierdzenia, dane zawarte w dowodzie dostawy.

Ustne ustalenia nie mają zastosowania, dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

3. Zapisywanie danych

Uzyskane na mocy umowy sprzedaży dane osobowe będą zapisywane i przetwarzane przez firmę ThermoDyn. Treść oraz podlegają Federalnej Ustawie o ochronie danych.

4. Dostawa i przeniesienie ryzyka

Dotrzymanie terminu dostawy uzależnia się od spełnienia zobowiązań umownych Klienta.
Opóźnienie dostawy wynikające z okoliczności charakterystycznych dla siły wyższej lub przyczyn niezależnych od firmy ThermoDyn (przede wszystkim strajki, ograniczenia i nakazy, opóźnienia w transporcie) powodują przedłużenie terminu dostawy. ThermoDyn dołoży wszelkich starań, aby dotrzymać terminy dostawy. Jeśli terminy dostawy nie zostaną dotrzymane z winy Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do wyznaczenia rozsądnego okresu karencji.
W przypadku bezskutecznego upływu okresu karencji, Kupujący może odstąpić od umowy. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze są ograniczone zgodnie z ogólnymi przepisami o odpowiedzialności. Dostawy częściowe są dozwolone w rozsądnym zakresie.

Dostawa towarów odbywa się od fabryki Sprzedawcy, na koszt oraz ryzyko Kupujacego. Firma ThermoDyn wybiera sposób oraz środek transportu, o ile nie ustalono inaczej z Kupującym. Ponadto, ryzyko przechodzi na Kupującego, gdy tylko firma dostarczy towar spedytorowi lub przewoźnikowi.
Dotyczy to również w przypadku, gdy towary są transportowane przez własny personel firmy ThermoDyn.
Jeżeli kupującym jest konsument zgodnie z § 13 ogólnoniemieckiego Kodeksu Cywilnego, ryzyko przechodzi na Kupującego w chwili przekazania towaru.
Dostawę surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu, należy zrealizować według właściwych wytycznych (patrz tabela surowców wtórnych).
Wszelkie materiały obce, których nie da się przetworzyć przez ThermoDyn, zostaną zwrócone lub zutylizowane na koszt dostawcy.

5. Płatności

Faktury bez potrąceń są płatne natychmiastowo. Kupujący zalega z płatnością, jeżeli należność nie zostanie zaksięgowana w ciągu 7 dni od daty dostawy towaru.
W celu wyegzekwowania roszczeń ThermoDyn, Kupujący z góry zrzeka się prawa do dochodzenia swojego roszczenia w przypadku zwłoki.
W przeciwnym razie obowiązują przepisy ustawowe dotyczące skutków zwłoki w płatności. Ewentualne wcześniej uzgodnione rabaty nie zostaną przyznane, jeśli Kupujący zalega z płatnością za wcześniejsze dostawy.
Noty uznaniowe do czeków wystawiane są pod warunkiem otrzymania i pomniejszenia o koszty oraz datę waluty dnia, w którym ThermoDyn może dysponować kontrwartością.
Weksle nie są przyjmowane jako forma zapłaty. Kupujący może potrącać tylko takie roszczenia, które są bezsporne dla ThermoDyn lub zostały prawomocnie zasądzone. Dochodzenie prawa zatrzymania z powodu nieuzasadnionych prawnie roszczeń wzajemnych jest wykluczone. Roszczenia muszą zawsze opierać się na tym samym stosunku umownym.
Zwrot produktów wykonanych na zamówienie i towarów używanych jest zasadniczo niemożliwy i nie ma żadnego wpływu na nasze roszczenia wobec kupującego.

6. Gwarancja

Wszelkie uszkodzenia towaru należy niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej najpóźniej w ciągu 7 dni. W przypadku wad lub braków w towarze Sprzedający według własnego wyboru naprawi produkt lub wymieni go na nowy. Niewielkie odchylenia barw lub/i zmiany techniczne służące polepszeniu właściwości towaru nie stanowią wad. W przypadku wad towarów, których producentem nie jest ThermoDyn, firma jest uprawniona do poprawienia towaru dwukrotnie. Przy kolejnych uwagach Kupujący jest uprawniony do żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Osoby prywatne są uprawnione do dochodzenia roszczeń w przypadku wad ukrytych w terminie regulowanym przez Kodeks Cywilny.
Dla osób prywatnych
obowiązuje 14-dniowy okres zgłaszania wad. Jeżeli wady nie zostaną zgłoszone w odpowiednim czasie na piśmie, towar uznaje się za przyjęty.

W przypadku nieprawidłowego użytkowania produktów dostarczonych przez ThermoDyn udzielona gwarancja wygasa.

7. Ogólna odpowiedzialność

7.1.

Kupujący ma prawo odszkodowania jedynie w przypadku, gdy:

a) szkoda została spowodowana naruszeniem zobowiązań
b) zapewnialiśmy zawarcie umowy przyrzeczonej lub oraz gwarancję jakości przez określony czas
c) szkoda podlegała ubezpieczeniu i można było wcześniej wykupić ubezpieczenie
d) szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

7.2.
Jeżeli ThermoDyn ponosi odpowiedzialność zgodnie z punktem 7.1.a) za naruszenie bez stwierdzenia rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania, kwota odpowiedzialności jest ograniczona do szkody, której firma ThermoDyn mogła się spodziewać w momencie zawarcia umowy.

7.3.
ThermoDyn nie ponosi odpowiedzialności za utratę zysku lub inne straty niefinansowe poniesione przez Klienta.

7.4.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch für Handlungen wie auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder sonstiger Beauftragter der ThermoDyn.

7.5.
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie mutatis mutandis do działań oraz do odpowiedzialności osobistej pracowników, przedstawicieli, pełnomocników lub innych upoważnionych firmy ThermoDyn.

7.6.
ThermoDyn nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

8. Zastrzeżenie prawa własności

Firma zastrzega prawo własności wszelkich towarów dostarczonych przez ThermoDyn do chwili zapłaty pełnej ceny nabycia.
Ujęcie poszczególnych roszczeń w aktualnej fakturze lub kompensacie nie anuluje zastrzeżenia własności.
W przypadku opóźnień w płatnościach, ThermoDyn ma prawo, bez dalszego ostrzeżenia, zażądać wydania towaru zastrzeżonego na koszt Kupującego.
Uznaje się, że towar został przetworzony. Zatem ThermoDyn jest uważany za producenta w rozumieniu § 950 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB).
Gdy towar, którego własność zastrzeżono, zostanie połączony z innymi przedmiotami, których własność przysługuje osobom trzecim, wówczas przysługiwać nam będzie udział we współwłasności rzeczy utworzonej na skutek połączenia, proporcjonalny do wartości dostarczonego przez nas towaru.
Jeżeli towar zastrzeżony zostanie połączony z towarem/produktem, który nie jest własnością lub nie znajduje się w posiadaniu ThermoDyn zgodnie z § 947, 948 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), ThermoDyn staje się współwłaścicielem zgodnie z przepisami ustawowymi.
Jeśli po połączeniu Kupujący uzyska wyłączne prawo własności, wówczas przeniesie je proporcjonalnie do wartości towaru zastrzeżonego na pozostałe towary w momencie połączenia. W takich przypadkach Kupujący jest zobowiązany do nieodpłatnego przechowywania towaru, który jest współwłasnością firmy ThermoDyn i który jest również towarem zastrzeżonym w rozumieniu powyższych warunków, dla firmy ThermoDyn.
Kupujący jest uprawniony do odsprzedaży towaru zastrzeżonego w zwykłym obrocie handlowym. Jednakże już w momencie dostawy Kupujący ceduje firmie ThermoDyn należności w wysokości wartości towaru z zastrzeżeniem prawa własności ze wszystkimi prawami ubocznymi. ThermoDyn równocześnie przyjmuje cesję. Wartość towaru zastrzeżonego odpowiada kwocie na fakturze. Jeżeli odsprzedany towar objęty zastrzeżeniem prawa własności stanowi współwłasność Kupującego, cesja wierzytelności rozciąga się na kwotę odpowiadającą wartości udziału Kupującego we współwłasności.
Jeśli towar zastrzeżony zostaje wykorzystany jako istotny składnik do każdego rodzaju ruchomości, nieruchomości lub pojazdu, Kupujący niniejszym odstępuje roszczenie wynikające ze sprzedaży ruchomości, nieruchomości lub pojazdu w wysokości wartości towaru zastrzeżonego.
Kupujący nie jest uprawniony do zastawiania lub przewłaszczenia na zabezpieczenie towaru zastrzeżonego.
Kupujący pozostaje uprawniony do windykowania scedowanej wierzytelności do momentu jej odwołania.
Tak długo, jak Kupujący wypełnia swoje zobowiązania płatnicze wobec ThermoDyn, ThermoDyn nie będzie korzystał z prawa do ściągania należności.
Kupujący jest zobowiązany do wskazania na żądanie ThermoDyn dłużnika scedowanej wierzytelności i powiadomienia go o cesji, bez uszczerbku dla prawa ThermoDyn do powiadomienia o cesji samego dłużnika.
W przypadku zajęcia lub innych interwencji osób trzecich kupujący musi niezwłocznie poinformować ThermoDyn na piśmie, aby mógł on wnieść powództwo zgodnie z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (ZPO).
Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić kosztów sądowych i pozasądowych procesu sądowego zgodnie z § 771 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego (ZPO), Kupujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty wynikłe dla firmy ThermoDyn.

9. Ogólne postanowienia

Do wszystkich transakcji zawartych z firmą ThermoDyn ma zastosowanie prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy w Kaufbeuren. ThermoDyn jednak ma prawo wnieść pozew w miejscu siedziby Kupującego.

10. Umowy na dostawy sukcesywne

Firma ThermoDyn nie jest zobowiązana do terminowej dostawy, jeśli poprzednie dostawy częściowe nie są zostały terminowo opłacone. W przypadku opóźnienia w płatności ThermoDyn ma prawo żądania opłacenia całej kwoty ustalonej w umowie sukcesywnej przed realizacją kolejnych dostaw częściowych.
Zamówienia sukcesywne realizowane są zawsze w danym roku kalendarzowym.
W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze towaru do 20-ego grudnia, ThermoDyn może dostarczyć resztę towaru do siedziby klienta.
W przypadku gdyby poszczególne postanowienia Ogólnych Warunków Handlowych były lub stały się częściowo lub w całości nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności lub skuteczności pozostałych postanowień.